تمرین ریتم مختلط

نوع ریتم
تعداد میزان ها
سکوت ها
سفید سکوت سفید
سیاه سکوت سیاه
سیاه نقطه دار سکوت سیاه نقطه دار
چنگ سکوت چنگ
چنگ نقطه دار سکوت چنگ نقطه دار
دولا چنگ چنگ و دولا چنگ سنکوپ دار