تمرین ریتم ترکیبی

نوع ریتم
تعداد میزان ها
سکوت ها
سفید نقطه دار سکوت سفید نقطه دار
سیاه نقطه دار سکوت سیاه نقطه دار
سیاه سکوت سیاه
چنگ سکوت چنگ
چنگ نقطه دار سکوت چنگ نقطه دار
دولا چنگ چنگ و دولا چنگ سنکوپ دار