تمرین ریتم ساده

نوع ریتم
تعداد میزان ها
سکوت ها
گرد سکوت گرد
سفید سکوت سفید
سفید نقطه دار سکوت سفید نقطه دار
سیاه سکوت سیاه
سیاه نقطه دار سکوت سیاه نقطه دار
چنگ سکوت چنگ
چنگ نقطه دار سکوت چنگ نقطه دار
دولا چنگ
تریوله دو ضربی
تریوله یک ضربی
تریوله نیم ضربی
سه لا چنگ
دولا چنگ نقطه دار